AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Despre noi
  4. /
  5. Structura ADR Vest

Structura ADR Vest

21/05/2015

Structura organizatorică a ADR Vest este următoarea:

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest asigură managementul programelor cu finanţare europeană implementate de ADR Vest, precum şi al proiectelor implementate direct de ADR Vest şi finanţate prin fonduri europene, managementul activităţilor pentru înregistrarea şi promovarea investiţiilor străine directe în Regiunea Vest, promovarea ADR Vest şi a regiunii la nivel naţional şi internaţional. Acesta coordonează și supervizează implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest și a Programului Regional Vest 2021-2027. De asemenea, a îndeplinit funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 pentru Regiunea Vest, asigurând coordonarea şi supervizarea implementării acestor programe.

Asigură conducerea operativă, prin coordonarea activităţii direcţiilor, departamentelor şi birourilor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest, precum şi managementul fi­nan­ci­ar al agenţiei, în limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Re­gio­nală Vest.

Directorul general adjunct supervizează și coordonează activităţile Direcției Suport Programe, Direcției Organism Intermediar Sănătate, Direcției Organism Intermediar Tranziție Justă și Direcției Planificare Regională și Dezvoltare Urbană din cadrul ADR Vest, în vederea atingerii obiectivelor asumate şi în vederea dezvoltării Regiunii Vest. 

Directorul general adjunct supervizează și coordonează procesul de analiză, prognoză și planificare la nivel regional, precum și implementarea altor programe de finanțare gestionate de ADR Vest în perioada 2021-2027.

Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027 gestionează implementarea Programului Regional Vest 2021-2027, pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management. Elaborează ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, evaluează și contractează la nivel regional proiectele depuse, gestionează implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari. Asigură toate activitățile necesare în scopul implementării PR Vest prin Direcția Helpdesk, Evaluare și Contractare și Direcția Implementare Program.

Direcţia Implementare POR 2014-2020 are misiunea de a contribui la implementarea Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru Regio - Programul Operaţional Regional.

Departamentul Internaţionalizare și Servicii pentru IMM-uri elaborează strategia de relații internaționale a ADR și Regiunii Vest, coordonează parteneriatele inter-regionale, intra-regionale și relațiile internaționale ale agenției. Iniţiază şi fundamentează politicile de dezvoltare regională, implementează proiecte cu impact regional, facilitează atragerea investiţiilor directe în regiune, sprijină dezvoltarea potențialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și prioritizarea investițiilor și serviciilor de susținere a economiei regionale, precum şi reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene.

Coordonează şi administrează, din punct de vedere tehnic şi financiar, asociaţiile Tehimpuls, Automotivest şi Clusterul Regional TIC și, de asemenea, asigură participarea ADR Vest în clustere regionale inițiate de alte organizații. De asemenea, a asigurat managementul Consorțiului RO-Boost SMEs și a proiectului cu același nume, finanțat de către Comisia Europeană, în perioada 2015 - 2020, prin programul COSME.

Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor financiare și administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe  seama fondurilor publice cu finanţare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de proceduri interne financiar-contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Direcția Suport Programe are drept obiectiv asigurarea corelării instrumentelor de dezvoltare la care Regiunea Vest are acces în perioada 2021-2027, prin coordonarea activităților de implicare ale potențialilor beneficiari din Regiunea Vest în accesarea de programe cu finanțare europeană gestionate național, cum ar fi de exemplu: Planul Național de Relansare și Reziliență, Programul Operațional Sănătate, Programul Operațional Tranziție Justă. De asemenea, acordă sprijin partenerilor regionali și locali în procesul de pregătire a portofoliului de proiecte la nivel regional. La nivelul Direcției Suport Programe va fi urmărită și activitatea de elaborare și implementare a sistemului de management și control pentru ITI Valea Jiului, de la activități suport pentru Asociația de Dezvoltare Valea Jiului în redactarea procedurilor de lucru și până la realizarea portofoliului de proiecte.

Direcția Organism Intermediar Sănătate gestionează implementarea Programului Sănătate în Regiunea Vest, prioritățile de investiții 1, 2, 3, 4 și 7 (componentele cofinanțate din FEDR). Asigură toate activitățile care vizează implementarea programului și activitățile de verificare financiară și verificare achiziții publice.

Direcția Organism Intermediar Tranziție Justă asigură implementarea Programului Tranziție Justă, Prioritatea 2 a PTJ – Județul Hunedoara. Realizează activități de programare și monitorizare în cadrul programului, evaluare, selecție și contractare proiecte, implementare program și verificare financiară și verificare achiziții publice.

Departamentul Planificare Regională și Dezvoltare Urbană coordonează procesul de elaborare a documentelor de planificare regională, precum și activitatea de analiză, proiectare, implementare și evaluare a intervențiilor din zona politicilor publice. În acest sens, elaborează Planul pentru Dezvoltare Regională și Strategia de Specializare Inteligentă, precum și alte documente suport pentru pregătirea Regiunii Vest în perioada 2021-2027.

De asemenea, acordă sprijin municipiilor și orașelor din Regiunea Vest în elaborarea documentelor strategice locale de planificare urbană necesare accesării și implementării fondurilor europene - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, asigură suport și îndrumare pentru identificarea și implementarea proiectelor prioritare din strategiile locale. Totodată, sprijină procesul de planificare durabilă a spațiului urban și dezvoltării urbane în regiune.

Departamentul Juridic, Achiziții și Debite asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contractelor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor şi birourilor din cadrul ADR Vest. De asemenea, gestionează achizițiile publice derulate de ADR Vest în calitate de autoritate contractantă.

Departamentul Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale agenţiei.

Departamentul Suport IT, Digitalizare asigură buna funcționare a sistemului informatic al ADR Vest în ansamblul său, prin gestionarea tuturor elementelor hardware și software, gestionarea sistemelor de comunicații, planificarea și urmărirea achizițiilor IT și a contractelor cu furnizori externi, precum și construirea și implementarea de soluții de digitalizare la nivelul ADR Vest. Asigură totodată suport tehnic și consultanță de specialitate în vederea soluționării problemelor IT specifice din cadrul ADR Vest, pentru utilizarea sistemului SMIS2014+ și a aplicației "Achiziții Beneficiari Privați" la nivelul Regiunii Vest .

De asemenea, Departamentul Suport IT, Digitalizare asigură disponibilitatea, securitatea și confidențialitatea datelor și informațiilor, securitatea fizică, hardware, software și a comunicațiilor, actualizează și asigură aplicarea Planului de securitate IT, actualizează și aplică procedurile de salvare şi recuperare a datelor și informațiilor în caz de dezastre, actualizează și asigură aplicarea Planului de recuperare în caz de dezastru.

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îm­bu­nătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmărește evaluarea transparenţei şi con­formităţii cu normele de legalitate, regularitate și eficienţă ale sistemelor de mana­ge­ment financiar şi control ale agenţiei.

Actuala organigramă a ADR Vest a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin Hotărârea nr. 2/2023. Organigrama poate fi consultată aici.

Actualul regulament de organizare și funcționare al ADR Vest poate fi consultat aici.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia