Structura ADR Vest

Înfiinţată în anul 1999, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor şi instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004, modificată şi completată prin OUG 111/2004, drept sistemul naţional al dezvoltării regionale.

Ro­lul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Re­giu­nii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare indus­trială şi de creare de noi locuri de muncă.

Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Euro­pene şi a fost utilizată în tranziţia către implementarea Regio - Programul Operaţional Re­gional. Astfel, o dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR Vest deţine un rol extrem de important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest.

ADR Vest îndeplinește același rol, acela de Organism Intermediar, și pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” – axa prioritară 1 în Regiunea Vest începând cu anul 2013, iar din primăvara lui 2014 ADR Vest este Organism Intermediar și pentru axa prioritară 3 a aceluiași program.

La sfârșitul anului 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminsitrației Publice Acordul Cadru de delegare a aumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în România. Astfel, ADR Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

Structura organizatorică a ADR Vest este următoarea:

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, îndeplinește în acelaşi timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru POR 2007 – 2013 şi POSCCE 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii direcţiilor, departamentellor şi birourilor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul fi­nan­ci­ar al agenţiei în limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Re­gio­nală Vest. În calitate de şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea implementării Regio - Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 - 2013 în Regiunea Vest. De asemenea, coordonează și supervizează implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Vest.

Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la implementarea Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Vest, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru Regio - Programul Operaţional Regional. Totodată realizează activitățile aferente închiderii POR 2007 – 2013.

Direcţia Evaluare și Suport Implementare POR contribuie la gestionarea eficientă a Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 prin îndeplinirea atribuţiilor de help-desk pentru potențialii beneficiari, informare, lansarea cererilor deschise de proiecte pentru depunerea cererilor de finanțare și a documentelor suport de către solicitanți, în vederea obținerii finanțării, pregătirea portofoliilor de proiecte, evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS. De asemenea, organizează procesul de evaluare și selecție a proiectelor la nivel regional, pregătește, verifică și transmite către AMPOR documentația de contractare a proiectelor.

Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare elaborează strategia de relații internaționale a ADR și Regiunii Vest, coordonează partenerialetele inter-regionale, intra-regionale și relațiile internaționale ale agenției. Iniţiază şi fundamentează politicile de dezvoltare regională, implementează proiecte cu impact regional, facilitează atragerea investiţiilor directe în regiune, sprijină dezvoltarea potențialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și prioritizarea investițiilor și serviciilor de susținere a economiei regionale, precum şi reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene. Coordonează şi administrează, din punct de vedere tehnic şi financiar, asociaţiile Tehimpuls, Automotivest şi Clusterul Regional TIC și, de asemenea, asigură participarea ADR Vest în clustere regionale inițiate de alte organizații. De asemenea, asigură managementul Consorțiului RO-Boost SMEs și a proiectului cu același nume, finanțat de către Comisia Europeană, în perioada 2015 - 2020, prin programul COSME.

Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe  seama fondurilor publice cu finanţare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale agenţiei.

Departamentul POSCCE asigură implementarea în Regiunea Vest a Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) 2007 - 2013, axa prioritară 1 şi axa prioritară 3, prin evaluarea proiectelor depuse spre finanţare în alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest şi realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru POSCCE.

Departamentul Planificare Regională și Dezvoltare Urbană acordă sprijin asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/ municipiilor reședință de județ din Regiunea Vest în elaborarea documentelor de planificare: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, asigură informarea și promovarea apelurilor de proiecte/oportunităților de finanțare 2014 - 2020 la nivelul municipiilor reședință de județ, acordă asistență de tip helpdesk beneficiarilor în elaborarea proiectelor prioritare. De asemenea, sprijină și urmărește implementarea proiectelor prioritare la nivelul municipiilor reședință de județ.

Biroul Evaluare Tehnică și Financiară evaluează cererile de finanțare din punct de vedere tehnic si financiar și apreciază îndeplinirea criteriilor de evaluare, aşa cum sunt ele prezentate în Grilele de evaluare tehnică şi financiară specifice axelor prioritare/priorităților de investiții aferente POR 2014-2020.

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îm­bu­nătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmărește evaluarea transparenţei şi con­formităţii cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de mana­ge­ment financiar şi control ale agenţiei.

Biroul Juridic şi Achiziții asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contractelor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor şi birourilor din cadrul ADR Vest. De asemenea, gestionează achizițiile publice derulate de ADR Vest în calitate de autoritate contractantă.

Actuala organigramă a ADR Vest a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin hotărârea nr. 13/2017. Organigrama poate fi consultată aici.

Actualul regulament de organizare și funcționare al ADR Vest a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin hotărârea nr. 21/2017. Regulamentul de organizare și funcționare poate fi consultat aici.