AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

ADR Vest promovează cultura antreprenorială și susține valorificarea cercetării prin proiectul VIADUCT

Să aducem cercetarea, rezultatele cercetării, și soluțiile inovative, cu succes, […]

Mai mult
Asociația Roreg și ADR Vest, gazde pentru peste 50 de specialiști în audit și fonduri europene din toată țara

În contextul definitivării sistemelor din management și control aferente ciclului […]

Mai mult
Primele ghiduri de finanțare ale Programului Regional Vest vor fi lansate în luna iunie: apeluri de proiecte în valoare de aproape jumătate de miliard de euro

Lansarea primelor ghiduri de finanțare ale Programului Regional Vest 2021-2027 […]

Mai mult
Ghid de finanțare relansat în consultare publică – Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 2 - servicii

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Despre noi
  4. /
  5. Structura ADR Vest

Structura ADR Vest

21/05/2015

Structura organizatorică a ADR Vest este următoarea:

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest asigură managementul programelor cu finanţare europeană implementate de ADR Vest, precum şi al proiectelor implementate direct de ADR Vest şi finanţate prin fonduri europene, managementul activităţilor pentru înregistrarea şi promovarea investiţiilor străine directe în Regiunea Vest, promovarea ADR Vest şi a regiunii la nivel naţional şi internaţional. Acesta coordonează și supervizează implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest. De asemenea, a îndeplinit funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 pentru Regiunea Vest, asigurând coordonarea şi supervizarea implementării acestor programe.

Asigură conducerea operativă, prin coordonarea activităţii direcţiilor, departamentelor şi birourilor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest, precum şi managementul fi­nan­ci­ar al agenţiei, în limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Re­gio­nală Vest.

Directorul general adjunct supervizează și coordonează activităţile Direcției Suport Programe, Direcției Autoritate de Management POR 2021-2027, Direcției Planificare Regională și Dezvoltare Urbană din cadrul ADR Vest în vederea atingerii obiectivelor asumate şi în vederea dezvoltării Regiunii Vest. Totodată, acesta supervizează și coordonează pregătirea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea îndeplinirii funcției de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest.

De asemenea, directorul general adjunct supervizează și coordonează procesul de analiză, prognoză și planificare la nivel regional, precum și implementarea altor programe de finanțare gestionate de ADR Vest în perioada 2021-2027.

Departamentul Evaluare și Suport Implementare POR 2014-2020 contribuie la gestionarea eficientă a Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 prin îndeplinirea atribuţiilor de helpdesk pentru potențialii beneficiari, informare, lansarea apelurilor de proiecte pentru depunerea cererilor de finanțare și a documentelor suport de către solicitanți, în vederea obținerii finanțării, pregătirea portofoliilor de proiecte, evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS. De asemenea, organizează procesul de evaluare și selecție a proiectelor la nivel regional, pregătește, verifică și transmite către AMPOR documentația de contractare a proiectelor.

Direcţia Implementare POR 2014-2020 are misiunea de a contribui la implementarea Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru Regio - Programul Operaţional Regional. Totodată, realizează activitățile aferente închiderii POR 2007-2013.

Departamentul Internaţionalizare și Servicii pentru IMM-uri elaborează strategia de relații internaționale a ADR și Regiunii Vest, coordonează parteneriatele inter-regionale, intra-regionale și relațiile internaționale ale agenției. Iniţiază şi fundamentează politicile de dezvoltare regională, implementează proiecte cu impact regional, facilitează atragerea investiţiilor directe în regiune, sprijină dezvoltarea potențialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și prioritizarea investițiilor și serviciilor de susținere a economiei regionale, precum şi reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene. Coordonează şi administrează, din punct de vedere tehnic şi financiar, asociaţiile Tehimpuls, Automotivest şi Clusterul Regional TIC și, de asemenea, asigură participarea ADR Vest în clustere regionale inițiate de alte organizații. De asemenea, a asigurat managementul Consorțiului RO-Boost SMEs și a proiectului cu același nume, finanțat de către Comisia Europeană, în perioada 2015 - 2020, prin programul COSME.

Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor financiare și administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe  seama fondurilor publice cu finanţare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de proceduri interne financiar-contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Direcția Suport Programe are drept obiectiv asigurarea corelării instrumentelor de dezvoltare la care Regiunea Vest are acces în perioada 2021-2027, prin coordonarea activităților de implicare ale potențialilor beneficiari din Regiunea Vest în accesarea de programe cu finanțare europeană gestionate național, cum ar fi de exemplu: Planul Național de Relansare și Reziliență, Programul Operațional Sănătate, Programul Operațional Tranziție Justă. De asemenea, acordă sprijin partenerilor regionali și locali în procesul de pregătire a portofoliului de proiecte la nivel regional. La nivelul Direcției Suport Programe va fi urmărită și activitatea de elaborare și implementare a sistemului de management și control pentru ITI Valea Jiului, de la activități suport pentru Asociația de Dezvoltare Valea Jiului în redactarea procedurilor de lucru și până la realizarea portofoliului de proiecte.

Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027 elaborează și negociază direct cu Comisia Europeană propriul Program Operațional Regional, în funcție de nevoile și specificul regional, elaborează ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, evaluează și contractează la nivel regional proiectele depuse, gestionează implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.

Departamentul Planificare Regională și Dezvoltare Urbană coordonează procesul de elaborare a documentelor de planificare regională, precum și activitatea de analiză, proiectare, implementare și evaluare a intervențiilor din zona politicilor publice. În acest sens, elaborează Planul pentru Dezvoltare Regională și Strategia de Specializare Inteligentă, precum și alte documente suport pentru pregătirea Regiunii Vest în perioada 2021-2027. De asemenea, acordă sprijin municipiilor și orașelor din Regiunea Vest în elaborarea documentelor strategice locale de planificare urbană necesare accesării și implementării fondurilor europene - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, asigură suport și îndrumare pentru identificarea și implementarea proiectelor prioritare din strategiile locale. Totodată, sprijină procesul de planificare durabilă a spațiului urban și dezvoltării urbane în regiune.

Departamentul Juridic, Achiziții și Debite asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contractelor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor şi birourilor din cadrul ADR Vest. De asemenea, gestionează achizițiile publice derulate de ADR Vest în calitate de autoritate contractantă.

Departamentul Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale agenţiei.

Departamentul Suport IT, Digitalizare asigură buna funcționare a sistemului informatic al ADR Vest în ansamblul său, prin gestionarea tuturor elementelor hardware și software, gestionarea sistemelor de comunicații, planificarea și urmărirea achizițiilor IT și a contractelor cu furnizori externi, precum și construirea și implementarea de soluții de digitalizare la nivelul ADR Vest. Asigură totodată suport tehnic și consultanță de specialitate în vederea soluționării problemelor IT specifice din cadrul ADR Vest, pentru utilizarea sistemului SMIS2014+ și a aplicației "Achiziții Beneficiari Privați" la nivelul Regiunii Vest .

De asemenea, Departamentul Suport IT, Digitalizare asigură disponibilitatea, securitatea și confidențialitatea datelor și informațiilor, securitatea fizică, hardware, software și a comunicațiilor, actualizează și asigură aplicarea Planului de securitate IT, actualizează și aplică procedurile de salvare şi recuperare a datelor și informațiilor în caz de dezastre, actualizează și asigură aplicarea Planului de recuperare în caz de dezastru.

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îm­bu­nătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmărește evaluarea transparenţei şi con­formităţii cu normele de legalitate, regularitate și eficienţă ale sistemelor de mana­ge­ment financiar şi control ale agenţiei.

Actuala organigramă a ADR Vest a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin hotărârea nr. 15/2022. Organigrama poate fi consultată aici.

Actualul regulament de organizare și funcționare al ADR Vest a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin hotărârea nr. 9/2020. Regulamentul de organizare și funcționare poate fi consultat aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia