AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Politici Regionale

Activități realizate la nivelul ADR Vest în acest domeniu:

 1. elaborarea de documente de planificare regională;
 2. elaborarea de analize şi sinteze tematice şi sectoriale;
 3. folosirea de instrumente specifice pentru planificare regională;
 4. elaborarea de materiale de prezentare ale Regiunii Vest;
 5. coordonarea unor studii și analize ale ADR Vest.

 

A ) Elaborarea documentelor de planificare regională

 

 • Planul de Dezvoltare Regională – PDR Regiunea Vest

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest (PDR Vest).
Planul de Dezvoltare Regională este documentul de planificare strategică a Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional

 

Coordonarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională şi a grupurilor tematice constituite în acest sens este realizată de  ADR Vest .

Untitled1

 • Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest – RIS3

 

Strategia RIS 3 are patru obiective principale complementare, care derivă din ghidul de elaborare al RIS3[1]. Scopul Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii Vest este acela de a:

 • prezenta o imagine de ansamblu asupra punctelor forte și asupra punctelor slabe ale sistemului productiv al economiei Regiunii Vest, cu detalierea caracteristicilor cererii și ofertei, avantajelor comparative şi potenţialului pentru excelenţă;
 • investiga capacitatea întreprinderilor de a adopta noi tehnologii, luând în considerare factorii determinanţi specifici ai modernizării tehnologice din sectorul respectiv;
 • identifica nișele de specializare inteligentă din sectoarele ţintă, precum și oportunităţile care apar la nivel de cooperare între întreprinderi și infrastructura de cercetare și dezvoltare tehnologică;
 • propune politici și intervenţii publice pe termen lung disponibile la nivel regional și local pentru a sprijini mediul privat să investească în priorităţile-cheie, nevoile şi provocările pentru dezvoltarea bazată pe cunoaştere, inclusiv măsuri legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

 

 • Participarea la elaborarea altor documente de planificare

 

ADR Vest este implicată în consorţii şi/sau grupuri parteneriale constituite pentru elaborarea unor documente cu caracter programatic la nivel naţional şi regional.

 

Concret, membri agenției au fost/sunt implicaţii în elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic 2008-2013 (PRAI), Strategia de Dezvoltare Economică a Banatului în zona transfrontalieră România-Serbia, precum și în elaborarea unor documente strategice elaborate la nivel naţional (de exemplu, Master Plan Turism, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă).

 

 1. B) Analize şi sinteze tematice şi sectoriale

 

La nivelul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, s-a lucrat la realizarea de studii sectoriale şi / sau tematice. Aceste studii vizează: analiza sectorului producătorilor de componente auto din Regiunea Vest, analiza secotorului IT&C şi analiza impactului programelor Phare derulate de ADR Vest.

 

 • Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest

 

Această analiză îşi propune să facă o radiografie a principalilor actori din acest sector, precum şi să înţeleagă care sunt principalele raţiuni care au dus la localizarea în Regiunea Vest a unor astfel de investitori.

Untitled2

 • Analiza de impact a proiectelor cu finanţări nerambursabile

 
Aceasta cuprinde o analiză a proiectelor cu finanţare nerambursabilă gestionate de ADR Vest în perioada 2000-2008.

Untitled3

 • Analiza sectorului IT&C din Regiunea Vest

 

Acest studiu urmăreşte diagnoza particularităţilor şi provocărilor sectorului IT&C din Regiunea de Vest în vederea identificării perspectivelor de susţinere şi dezvoltare pe baza resurselor existente (economice, sociale şi instituţionale).

 

 

 • Analiza demografică a Regiunii Vest

 

Această analiză reprezinta un studiu demografic la nivel regional, în condiţiile în care repartiţia spaţială actuală a populaţiei Regiunii Vest este rezultatul acţiunii şi al interacţiunii dintre mai mulţi factori direcţi sau indirecţi care pot avea o influenţă benefică sau, din contră, limitativă asupra fenomenului demografic

Untitled4

 1. C) Instrumente utilizate în sprijinul planificării regionale

 

 • Instrumente geografice

 

ADR Vest foloseşte un soft specific pentru vizualizarea şi analizarea diferitelor date şi informaţii din perspectivă geografică. Cu ajutorul acestuia se face legătura între diverse locaţii şi informaţii (de exemplu, se poate face legătura între un oraş şi indicatorii statistici aferenţi, un drum şi caracteristicile acestuia, etc).

 

 • Portofoliul de hăi regionale

 

Acest portofoliu de hărţi cuprinde atât hărţi generale, cât şi hărţi tematice, elaborate pe baza datelor statistice teritoriale şi care sunt relaţionate cu multe din domeniile de interes: infrastructura de transport, localizarea proiectelor, structura reţelei urbane, evoluţia şi dinamica populaţiei şi a forţei de muncă, starea mediului, etc.

Untitled5

 • Instrumente statistice

 

ADR Vest foloseşte un soft specific pentru analiza statistică a datelor. Softul utilizat este un instrument util în furnizarea de soluţii şi instrumente pentru cercetare şi sondare, dar şi pentru analiza predictivă.

 

Datele culese prin chestionare pentru studiile sectoriale şi tematice au fost introduse şi analizate cu ajutorul acestui soft, care este o linie modulară de produse complet integrate pentru procesul analitic - planificare, colectarea datelor, pregătirea şi managementul datelor, analiza, întocmirea de rapoarte şi prezentarea rezultatelor.

Untitled6

 1. D) Materiale de prezentare ale Regiunii Vest

 

Broşuri de prezentare pentru Regiunea Vest

 

Au fost elaborate două broşuri pentru promovarea Regiunii Vest.

 

Cele două broşuri de prezentare şi promovare au fost realizate pentru creşterea vizibilităţii Regiunii Vest şi pentru facilitarea accesului la informaţii referitoare la regiune.

Untitled7

Cele două broşuri sunt adresate celor interesaţi să obţină informaţii generale despre Regiunea Vest, precum şi potenţialilor investitori în regiune. Materialele au fost realizate în limba engleză.

 

 

 1. E) Coordonarea unor studii și analize ale ADR Vest

 

Au fost realizate o serie de studii care pregătesc Regiunea Vest pentru perioada 2014-2020.

 

STUDIU REGIONAL DE TRANSPORT ŞI MOBILITATE

 

ADR Vest şi-a propus realizarea unui studiu cu privire la sistemul de transport cu scopul de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii. Rezultatele acestui studiu vor sprijini factorii de decizie politică în găsirea de compromisuri între promovarea accesibilităţii pentru transportul de călători şi de marfă şi competitivitatea, durabilitatea, economia de energie şi dezvoltarea teritorială.

Studiul îşi propune să analizeze sistemul de transport prin prisma tuturor elementelor componente: transportul rutier, transportul feroviar, transportul aerian, transportul naval (în contextul Strategiei Dunării).

Documentul poate fi descărcat aici.

 

SUSTENABILITATEA – MOTOR AL DEZVOLTĂRII ÎN REGIUNEA VEST

 

Proiectul propus de ADR Vest solicită sprijin şi consultanţă în elaborarea şi respectiv implementarea (culegerea datelor şi elaborarea unui raport de cercetare) unei metodologii analiză a nivelului dezvoltării durabile în Regiunea Vest care să permită o mai bună activitate de programare regională, conectată la direcţiile strategice europene, dar în acelaşi timp, bazată pe dignosticarea resurselor şi nevoilor de dezvoltare din prisma sustenabilităţii intervenţiei cu proiecte de finanţare.

 

CREŞTEREA IMPACTULUI UTILIZĂRII FONDURILOR STRUCTURALE ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR DIN REGIUNEA VEST

 

Obiectivul general al proiectului Creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calității vieții locuitorilor din Regiunea Vest este identificarea potențialului de dezvoltare și stimularea activității de generare de proiecte strategice care să fie finanțate din următoarea generație de Fonduri Structurale și alte fonduri destinate dezvoltării în vederea creșterii calității vieții și transformării Regiunii Vest într-un loc atractiv pentru locuit, muncit și vizitat.

 

STUDIU DE POTENȚIAL PRIVIND DEZVOLTAREA AXEI TIMIȘOARA-ARAD CENTRII DE POLARIZARE AI DEZVOLTĂRII ÎN REGIUNEA VEST

 

Obiectivul specific al proiectului este elaborarea unui Studiu de potențial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timișoara și Arad, care să reprezinte un cadru general coerent pentru planificarea şi programarea regională în perioada de programare post 2013 și, totodată, un model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, socială și teritorială.

 

Rolul acestui instrument strategic este de a identifica pentru viitoarea perioadă de programare măsuri prin care să se susțină atractivitatea orașelor Timișoara și Arad și creșterea rolului regional/zonal al acestora, prin promovarea regenerării urbane, abordării inegrate în dezvoltare urbană și prin întărirea relațiilor urban-rural și urban-urban.

Documentul poate fi descărcat aici.

 

SERVICII PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI SPECIALIZARE INTELIGENTĂ ÎN REGIUNEA VEST

 

Principalele obiective ale proiectului Servicii pentru creșterea competitivității în Regiunea Vest au în vedere dezvoltarea unei evaluări în profunzime a competitivităţii sectoarelor selectate în Regiunea de Vest şi de a identifica principalele politici şi intervenţii prin care se pot pune mai bine în evidență potenţialul lor de creştere, luând în considerare și baza de cunoaștere (CDI) disponibilă în regiune.

Proiectul va consta în două activităţi complementare:

(i) activitatea de evaluare a competitivităţii în economia regiunii,

(ii) studii de caz sectoriale pentru specializare inteligentă.

Documentul poate fi descărcat aici.

 

 

Pentru mai multe detalii va rugam consultati www.strategvest.ro

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia