AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a lansat apelul de...

S-a lansat apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.B./1 pentru sprijinirea parcurilor tehnologice științifice

24/07/2018

În data de 13 iulie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1– Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice științifice (PST),  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 13 august 2018 (ora 12.00) - 13 februarie 2019 (ora 12.00), prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 6,59 mil. euro (FEDR+BS).

Notă: Prin hotărârea CMPOR nr. 95/26.06.2018 a fost aprobată diminuarea alocării financiare mai sus menționate.

Proiectul/activitățile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenție care au parcurs etapa 2 (Apel pentru scrisori de intenţie din partea ITT, respectiv PST) și 3 (Prioritizarea proiectelor conform informaţiilor din scrisorile de intenţii) ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se demarează etapa 4 a mecanismului de implementare - Depunerea cererilor de finanţare de către ITT, respectiv PST, prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020.

Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și maximum valoarea alocării regională pentru prezentul apel/fiecare regiune de dezvoltare în parte. Pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și și maximum de 200.000 euro.

Solicitantul finanțării nerambursabile acordate este parteneriatul dintre membrii asocierii în participațiune constituite în vederea creării parcului științific și tehnologic și administratorul parcului. Unul dintre asociaţi trebuie să fie în mod obligatoriu o instituţie de invăţămant superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare.

Un membru al asocierii in participațiune/administratorul parcului/consiliul parcului trebuie să fi depus scrisoarea de intenție în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul proiect.

Toate condițiile pe care solicitantul de finanțare trebuie să le îndeplinească, inclusiv în ceea ce privește drepturile necesare obținerii autorizației de construire asupra imobilului pe care se realizează investiția, autorizația de funcționare pentru PST în condițiile Ordonanței nr. 14/2002, acreditarea/autorizarea provizorie pentru entitatea care implementează componenta de transfer tehnologic emisă conform OG 57/2002 și HG 406/2003 și alte prevederi, sunt menționate în cadrul Ghidului specific, la secțiunea 4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul).

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului pentru componenta de ajutor de stat regional este de 65% pentru Regiunea Vest, iar pentru componenta de minimis este de 10% din valoarea eligibilă aferentă componentei de servicii.

Proiectele vor avea două tipuri de investiții/componente/măsuri, în funcție de activitățile eligibile selectate și încadrarea acestora în tipul de ajutor solicitat, cu limitările prevăzute în cadrul ghidului specific. Acestea sunt:

A. Componenta/măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale și necorporale, respectiv pentru crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice (PST), pentru construcția, extinderea și/sau dotarea acestora

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE,

Dotările sunt eligibile numai pentru liderul de proiect și pentru entitatea care implementează componenta de servicii din cadrul proiectului.

B. Componenta/măsura de ajutor de minimis  implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv  achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)

  1. Achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice)
  2. Activități de internaționalizare
  3. Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, in limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

Proiectul trebuie să se încadrează în obiectivele priorității de investiții prin crearea și susținerea PST în vederea furnizării de servicii de transfer tehnologic ca rezultate ale cercetării din sub-domeniile regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu Anexa 10.3 la Ghidul specific.

Toate condițiile de eligibilitate a proiectului și a activităților sunt menționate în Ghidul specific, la secțiunea 4.3.

Ghidul specific este publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest la link-ul: http://adrvest.ro/1-1-b-parcuri-stiintifice-si-tehnologice/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia