AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Legislatie privind reglementari din...
Hotărârea de Guvern nr. 250 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

Hotărâre de Guvern Nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

Hotărâre de Guvern Nr. 717 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

Hotărâre de Guvern nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Ordin nr. 910 din 29 ianuarie 2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Ordin nr. 3451 din 3 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Hotărârea de Guvern nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie

Hotărârea de Guvern nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

Hotărârea de Guvern nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Hotărârea de Guvern nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

Hotărârea de Guvern nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

Hotărârea de Guvern nr. 1364 din 27 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată

Legea nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

Ordin nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

Ordin nr. 36 din 17 ianuarie 2008 privind modificarea şi completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

Ordin nr. 1488 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007

Ordin nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat

Contract Muncă nr. 47019 din 1 august 2008 Contract colectiv de muncă unic pe ramura industriei materialelor de construcţii pe anii 2008 – 2010

Ordin nr. 68 din 11 februarie 2009 pentru aprobarea listelor verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi până la 31 decembrie 2008

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

H.G Nr. 1072 din 11 septembrie 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

HG nr. 28/9.10.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Legea nr. 7/13.03.1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată

Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 119 din 26 februarie 2009 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005

Ordin 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea ""Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii""

Ordin nr. 486/ 500 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia