AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Clarificari la Ghidul Solicitantului...

Clarificari la Ghidul Solicitantului pentru domeniul de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor"

24/04/2008

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest informeaza ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
ºi Locuintelor
, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Regional 2007-2013
, a emis o serie de clarificari in atentia
potentialilor solicitanti de finantare pentru domeniul de interventie 4.3 “Sprijinirea
dezvoltarii microintreprinderilor
" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea
dezvoltarii mediului de afaceri regional ºi local"
a Programului
Operational Regional 2007 — 2013.

Astfel, in vederea aplicarii
prevederilor Ordinului comun al MDLPL nr. 31/2008 ºi al MEF nr.
503/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru
domeniul major de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor", Autoritatea de management face urmatoarele
precizari referitoare la criteriile de eligibilitate a cheltuielilor:

1. In categoria "Cheltuieli cu achizitionarea
de echipamente ºi tehnologii noi pentru dotari de specialitate in vederea
desfaºurarii activitatilor de productie/ prestare de servicii/ executie de
lucrari de constructii ale microintreprinderilor” vor fi recunoscute ca
eligibile cheltuieli cu achizitionarea urmatoarelor categorii de bunuri, aºa
cum sunt ele clasificate in
Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea ºi duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe, cu modificarile ºi completarile ulterioare:

·Subgrupa
2.1.
"Echipamente tehnologice
(maºini, utilaje ºi instalatii de lucru)”;

·Subgrupa
2.2
. "Aparate ºi instalatii
de masurare, control ºi reglare”;

·Grupa
3
"Mobilier, aparatura
birotica, sisteme de protectie a valorilor umane ºi materiale ºi alte active
corporale”.

Cheltuielile cu achizitionarea mijloacelor de
transport, aºa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. "Mijloace de transport” din Hotararea Guvernului mentionata
mai sus, nu pot fi considerate eligibile pentru rambursarea din fonduri
structurale, prin POR — domeniul de interventie 4.3. Aceasta precizare este
valabila indiferent de domeniul de activitate al solicitantului de finantare
nerambursabila, precum ºi de domeniul de activitate in care se doreºte
realizarea investitiei propuse prin proiect. Autoritatea de management recomanda potentialilor solicitanti
sa aiba in vedere clarificarile de mai sus in procesul de pregatire a cererilor
de finantare.

2. In ceea
ce priveºte verificarea incadrarii solicitantului
in categoria microintreprinderilor, se vor aplica prevederile Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii ºi
dezvoltarii IMM, cu modificarile ºi completarile ulterioare, stabilindu-se
astfel eligibilitatea acestuia.
Orice alta clasificare a
intreprinderilor, ce se realizeaza in alta baza legala decat legea mentionata
mai sus, are un alt scop decat facilitarea accesului la finantare pentru IMM ºi
nu se aplica domeniului de interventie 4.3. “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" al POR (ex. definirea microintreprinderilor conform Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal).

Autoritatea de management recomanda
potentialilor solicitanti sa acorde atentie sporita aplicarii corecte a
prevederilor din Legea 346/2004, in special in ceea ce priveºte identificarea
potentialelor intreprinderi partenere sau legate cu intreprinderea solicitanta.

Incadrarea datelor solicitantului (a
numarului mediu anual de salariati ºi a cifrei de afaceri anuale nete/
activelor totale) in pragurile prevazute pentru microintreprinderi se verifica
abia dupa luarea in calcul a datelor aferente intreprinderilor partenere ºi
legate, identificate conform legii.

Metoda de calcul a datelor unei
intreprinderi in cazurile in care aceasta este partenera ºi/sau legata cu o
alta intreprindere, prezentata in lege, este detaliata ºi exemplificata in
cadrul unui Ghid privind definirea IMM-urilor (ce poate fi consultat
atat in limba romana cat ºi in limba engleza, pe website-ul Ministerului pentru
Intreprinderi Mici ºi Mijlocii, Comert, Turism ºi Profesii Liberale, la adresa http://www.mimmc.ro/imm/legislatie/).

Conform prevederilor Ghidului
solicitantului pentru domeniul de interventie 4.3. al POR, solicitantii de
finantare vor ataºa, la Cererea de finantare, o Declaratie de eligibilitate,
prin care, aceºtia declara, pe propria raspundere, printre altele, ca "se incadreaza
in categoria microintreprinderilor, in sensul Legii nr. 346/2004 privind
stimularea infiintarii ºi dezvoltarii intreprinderilor mici ºi mijlocii, cu
modificarile ºi completarile ulterioare”.

In urma procesului de evaluare ºi
selectie, in cadrul etapei precontractuale, solicitantii trebuie sa prezinte
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, respectiv
Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate, intocmite conform
modelelor prevazute in anexele nr. 1 ºi 2 la Legea 346/2004, din care sa reiasa
indeplinirea conditiei de eligibilitate (respectiv incadrarea in categoria
microintreprinderilor).

Pentru a evita respingerea proiectelor
pe motiv de neeligibilitate constatata in etapa precontractuala, Autoritatea de
management recomanda potentialilor solicitanti parcurgerea tuturor surselor de
informare amintite mai sus, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de
eligibilitate a solicitantului, inca din etapa de pregatire a cererii de
finantare. Un exercitiu util in acest sens poate fi completarea Declaratiei
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici ºi
mijlocii ºi efectuarea Calculului pentru intreprinderile
partenere sau legate (modele prevazute in anexele nr. 1 ºi 2 la Legea 346/2004
privind stimularea infiintarii ºi dezvoltarii IMM, cu modificarile ºi
completarile ulterioare) inca din etapa pregatirii cererii de finantare.
Depunerea acesteia odata cu cererea de finantare nu este, insa, obligatorie.

Ghid privind definirea IMM-urilorpoate fi consultat in varianta sa electronica aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia