AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. A fost lansat apelul...

A fost lansat apelul 2 de proiecte pe Axa 8 - infrastructura destinata grupului vulnerabil “copii”

05/02/2019

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. 2 din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil – copii.

Alocarea financiară națională este de 78,78 mil. euro, din care 55,15 reprezintă contribuția FEDR și 23,63 contrapartida națională. Finanțarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face în ordinea depunerii acestora, doar după parcurgerea etapelor de evaluare, selecție și contractare din primul apel (P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C) și în limita sumelor ce rămân disponibile.

Solicitanți eligibili sunt Direcțiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) din județele care se regăsesc în Lista de prioritizare elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție (disponibilă la link-ul: http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2019/01/Lista-Centrelor-de-plasament-eligibile-pentru-inchidere-1.pdf) pentru implementarea planurilor de dezinstituționalizare. Acestea pot încheia parteneriate cu:

  • Unități administrativ-teritoriale, alte entități de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfășoară activități în domeniul social;
  • Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare: asociații, fundații, unități de cult.

În cazul în care solicitantul de finanțare este un parteneriat, liderul parteneriatului va fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  şi se va identifica clar în toate documentele aferente proiectului.

Din Regiunea Vest, au fost identificate următoarele DGASPC-uri și centre de plasament pentru care sunt elaborate planuri individuale de închidere:

Investițiile eligibile se referă la:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor;
  • construcția/ reabilitarea /modernizarea/ dotarea de case de tip familial pentru copii.

Infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidențială se referă la centrele de zi pentru copii și la centrele de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, așa cum acestea sunt reglementate prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare (codurile 8891CZ-C-II÷8891CZ-C-VII și 8899CZ-F-I). Având în vedere obiectivul de sprijinire a dezinstituționalizării, se vor finanța centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidențiale, ca urmare a dezinstituționalizării, cât și pentru copii aflați în situații de risc de separare de familie din comunitate.

Infrastructura de dezinstituționalizare se referă la case de tip familial. Având în vedere obiectivul de sprijinire a dezinstituționalizării, se vor finanța case de tip familial în care vor fi îngrijiți copiii proveniți din centrele de plasament închise şi pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire alternativă la îngrijirea rezidențială.

Intervențiile infrastructurale menționate anterior, finanțabile prin POR, împreună cu intervențiile complementare, finanțabile prin Programul Operaţional Capital Uman, destinate facilitării funcționării infrastructurilor (ce vor fi realizate prin POR),  vor contribui la dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, la nivel național, bazat pe principiul „primul venit, primul servit”. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 01.03.2019 – 01.07.2019.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.

Toate condițiile de finanțare sunt menționate în Ghidul specific, disponibil pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest la link-ul: https://adrvest.ro/8-3-c-grup-vulnerabil-copii-apelul-2/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia